Risico - Inventarisatie.


Wet Kinderopvang: Risico-inventarisatie.

 

Met de invoering van de Wet Kinderopvang (WK) op 1 januari 2005 is iedere kinderopvangorganisatie zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Dit betekent dat iedere kinderopvang een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid moet uitvoeren. Daarnaast moet iedere kinderopvang inzicht geven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid aan de hand van een verslag.

Het doel ervan is het in kaart brengen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die kinderen bij de opvang kunnen lopen. Daarbij wordt uitgegaan van het gedrag van de kinderen. De risico-inventarisatie dient als basis om de omstandigheden voor de kinderen te verbeteren en om te stimuleren dat het personeel en de kinderen adequaat met de risico’s omgaan.

De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangorganisaties. De kwaliteitscontroles worden periodiek uitgevoerd door de GGD. Het Rijk houdt landelijk toezicht op de naleving van de eisen.

Op Kids & Co werken wij met een gestructureerde methode om de gezondheid en veiligheid in ons kinderdagverblijf te waarborgen. Wij doen dit met gebruikmaking van de Risico Monitor van het FCB.

Voor meer informatie over deze risico-inventarisatie kunt u zich wenden tot de vestigingsmanager


Inventarisatie van de kinderopvang:

De gebouwen van Kids & Co moeten ieder jaar worden geïnventariseerd op veiligheid met behulp van de daartoe ontwikkelde inventarisatiemodule. Op basis van deze inventarisatie wordt een actieplan gemaakt, waarin wordt aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om de aanwezige risico’s tot een acceptabel minimum te beperken en de kans op letsel door een ongeluk zoveel mogelijk te verkleinen. 

De toezichthouder (GGD-inspecteur) kan de veiligheid van de kinderopvang beoordelen op basis van de door Kids & Co uitgevoerde risico-inventarisatie, het actieplan en een steekproefsgewijze controle.

 

Huisregels:

Jaarlijks wordt bekeken of de huisregels met betrekking tot veiligheid nog voldoen.

 

Opstellen en oefenen van ontruiming:

Kids & Co maakt een ontruimingsplan en oefent dit minimaal één keer per jaar met alle medewerkers en de kinderen. Ook wordt de brandveiligheid door middel van een jaarlijkse inventarisatie gecontroleerd.

 

Bijhouden van risico’s en ongelukken:

                   

Er wordt bijgehouden welke risico’s en ongelukjes zich er op of rond Kids & Co voordoen. Hierover worden collega’s en de oudercommissie geïnformeerd, zodat zij bijtijds op de hoogte zijn. Daarnaast geeft een dergelijke registratie een goed beeld van de werkelijke veiligheid op Kids & Co.