Pedagogisch beleidsplan Kis & Co Paulus Borstraat

 

Hoofdstuk 1

De doelstelling van Kids & Co

 

Kids & Co zorgt voor een goede en veilige opvang. Wij bieden de kinderen een omgeving waarin elk kind individueel goed kan gedijen. Hoogwaardige weloverwogen zorg staat hierbij voorop, warmte en veiligheid zijn belangrijke pijlers daarin. Wij vinden dat er een heleboel moet kunnen, maar het kan niet zo zijn dat kinderen voortdurend doen wat ze zelf willen. Het is goed om manieren te leren, op elkaar te kunnen wachten, respect te leren hebben voor anderen, het groepsverband te voelen en goed te weten wie de leiding en de verantwoording draagt.

 

Voor dit alles staat vanzelfsprekend voorop dat de kinderen een goede, maar ook leuke tijd moeten hebben binnen ons kinderdagverblijf.

Onze visie op het opvoeden van kinderen

 

Kids & Co staat voor opvang met een filosofie. Dit betekent dat wij geïnspireerd worden door de ideeën van Rudolf Steiner. Dit komt tot uiting in de aankleding van de ruimte en het gekozen spelmateriaal. Voor meubilair, spelmateriaal en knutselmateriaal worden zoveel mogelijk natuurlijke en duurzame materialen gekozen. Onze mening is dat kinderen van verandering houden, maar nog veel meer van gewoontes. Zodoende zijn de groepen met zorg samengesteld en werken de leidsters op vaste dagen, dit voor de herkenbaarheid en duidelijkheid naar de kinderen toe.

 

Er zijn een aantal jaarfeesten die met de kinderen gevierd worden, dit zijn: Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Daarnaast gebruiken wij het boek ‘leven met het jaar’. Het boek bevat voor ieder jaargetijde, maand of feest een verhaal of een korte beschrijving, een aantal liedjes, spelletjes, recepten en vele knutsels. Verder worden de verjaardagen van de kinderen en medewerkers gevierd en het afscheid wanneer er een kind naar de basisschool gaat.

 

Hiernaast zijn er ongeveer 3 momenten per jaar waarop wij een speciale activiteit aanbieden voor zowel de kinderen als de ouders. Een aantal voorbeelden van de activiteiten zijn met ouders en kinderen naar de kinderboerderij, de speeltuin, in de zomer een gezellige barbecue of een ouderavond. Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de oudercommissie.

 

De kinderen nemen actief deel aan de huishouding, dat wil zeggen dat zij helpen met broodjes bakken, wassen, poetsen, opruimen, het verzorgen van onze konijnen enzovoort.

 

Een belangrijk gedeelte van de visie van Rudolf Steiner is terug te vinden in de activiteiten die aangeboden worden en daarbij het gebruik van materialen. Het aanbod van activiteiten is zo min mogelijk voorgevormd zodat de fantasie van de kinderen vrij baan heeft; de kinderen maken eerst kennis met het materiaal, het gevoel dat bepaald materiaal hun geeft, de eigenschappen van het materiaal, voordat ze er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Zand voelt anders en heeft andere eigenschappen dan papier, je kunt er ook hele andere dingen mee doen. Tijdens een activiteit staat het bezig zijn voorop: het bezig zijn met iets (zand, papier, verf, krijtjes e.d.) is belangrijker dan het resultaat.

 

Binnen Kids & Co is veel houten speelgoed, er wordt gekozen voor hout omdat dit een natuurlijk materiaal is en het de warmte van het lichaam aanneemt. De peuters drinken uit glazen en niet uit plastic bekers en gebruiken stenen borden omdat dit kapot kan en de kinderen op die manier leren om voorzichtig met spullen om te gaan.

 

Op Kids & Co is geen klei aanwezig, dit komt diep uit de grond en is heel erg koud en moeilijk te bewerken. In plaats daarvan gebruiken we brooddeeg, dat veel zachter en warmer aanvoelt.

 

Er wordt veel gezongen en spelletjes gedaan, de kinderen zijn dan samen bezig en ze vinden het gezellig om samen dingen te doen. In hoofdstuk 2 over de verschillende ontwikkelingsgebieden komt dit onderwerp nog terug.

 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de kinderen de grootste zorg zijn van de ouders en wij zijn er trots op die zorg met hen te mogen delen. Dit betekent een goed overleg en goede samenwerking met de ouders.

 

Wat Kids & Co wil stimuleren bij de kinderen is het opbouwen van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, rekening houden met anderen, omgevingsbewustzijn, positief zelfbeeld, respect, zelfontplooiing, zichzelf kunnen vermaken, en met anderen delen. Dit alles gebeurt door het aanbieden van verschillende soorten spelmateriaal, kringspelletjes het zingen van liedjes en dergelijke maar ook door het op een bepaalde manier omgaan met positief en negatief gedrag van een kind.

De 4 opvoedingsdoelen die in de Wet Kinderopvang gesteld zijn

 

De vier opvoedingsdoelen die in de Wet Kinderopvang gesteld zijn stimuleren wij door middel van dagelijkse activiteiten en het aanbod van spelmateriaal. Hieronder volgt per opvoedingsdoel een specifieke aanpak.

 

Emotionele veiligheid
Wanneer een kind zich emotioneel veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. Om dit te bereiken creëren de medewerkers een sfeer op de groep waar kinderen zich welkom en op hun gemak voelen. Het gevoel van veiligheid wordt gegeven door de responsieve en respectvolle houding van de medewerkers en door in te spelen op de belevingswereld van de kinderen.
Ook de structuur van ons dagritme geeft de kinderen een gevoel van veiligheid, hierdoor houden de kinderen het overzicht tijdens een dag op Kids & Co.

 

Ontwikkelen van persoonlijke competenties
Kids & Co stelt als doel de kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden en te stimuleren. We vinden het belangrijk dat de kinderen de ruimte hebben om dingen zelf te ontdekken. Bij de inrichting van de binnen en buitenruimtes, bij de keuze van het spelmateriaal en bij de activiteiten die we aanbieden, letten we niet alleen op de fysieke veiligheid ervan, maar ook op dat zij voldoende uitdaging bieden. Hierbij houden we rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen, hierover in hoofdstuk 2 meer informatie.

 

We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen, hierdoor groeit hun zelfvertrouwen. Dit doen we door bijvoorbeeld de kinderen te betrekken bij de dagelijkse huishoudelijke klusjes en bij de verzorging van de konijnen.

Ontwikkelen van sociale competenties
Sociale competenties zijn bijvoorbeeld het zich kunnen verplaatsen in een ander, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Wij stimuleren deze vaardigheden door kinderen een vertrouwde groep te bieden en het contact tussen de kinderen onderling te bevorderen.

 

De interactie met leeftijdsgenoten, het deel uitmaken van een groep en het deelnemen aan groepsactiviteiten biedt kinderen een omgeving voor het opdoen van sociale competenties. 

 

Eigen maken van waarden en normen
Het gedrag en de houding van de medewerkers spelen een grote rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Door hun reacties ervaren de kinderen de grenzen van goed en slecht, van ‘anders’, van mogen en van moeten. Wij bieden gelegenheid tot het eigen maken van waarden en normen door kinderen keuzevrijheid te bieden, door activiteiten te stimuleren in plaats van deze op te leggen, door belevenissen en ervaringen te benoemen en door omgangsvormen aan te leren op individueel niveau. Voorbeelden van overdracht van waarden en normen zijn elkaar helpen, elkaar troosten en 'fouten' mogen maken.

 

                                                                                                                                        

Hoofdstuk 2

Het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden

 

Allereerst kunnen we de grove en fijne motoriek onderscheiden, daarnaast is er de taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de spel- en creativiteitsontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling, of te wel de verstandelijke ontwikkeling.

 

·      Bij het stimuleren van de grove motoriek kunnen we denken aan klimmen, gymnastieken en buiten rennen. Fijne motoriek stimuleren we door bijvoorbeeld te tekenen, papiertjes te scheuren, te knippen en plakken en het kneden en vormen van brooddeeg.

 

·      Door de taal leert het kind anderen te begrijpen en zichzelf duidelijk te maken. Maar de taal is ook voor de totale ontwikkeling van belang. Taalontwikkeling stimuleren we door het zingen van liedjes en het voorlezen van boekjes.

 

·      Kids & Co voegt een eigen waarde toe aan de sociale ontwikkeling van het kind, doordat het kind de kans krijgt om zich op sociaal gebied in een groep te ontwikkelen. Het kind leert rekening te houden met andere kinderen en vertrouwen te krijgen in andere volwassenen dan de ouders. Het leven binnen een groep betekent het leren van regels waar je je aan te houden hebt; regels geven houvast en bieden duidelijkheid die het kind nodig heeft bij zijn ontwikkeling. De sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd door kinderen te leren speelgoed te delen, kinderen stimuleren samen te spelen, kringspelletjes te doen enzovoort.

 

·      Bij creativiteitsontwikkeling hoort het kennismaken en uitproberen van materialen, het gaat in de eerste plaats om het doen; het creatief bezig te zijn. Datgene wat het kind gemaakt heeft hoeft niets voor te stellen. De spel- en creativiteitsontwikkeling stimuleren we door het aanbieden van verschillende materialen. Bijvoorbeeld: vingerverf, krijtjes, kleine papiertjes om te plakken, lijm, deeg enzovoort. Hierdoor ervaart het kind wat fijn voelt, wat vies voelt en wat het hij/zij met de verschillende materialen kan doen. Ook de wat oudere baby´s worden materialen aangeboden zoals papier, verf of krijtjes, zand, water om te laten ervaren hoe iets voelt en wat het kind ermee kan (en wat niet: verf eten bijvoorbeeld)

 

·      Bij het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling denken we aan het zingen van liedjes en het daarbij bewust maken van de verschillende lichaamsdelen (vingers, handen, voeten, oren, ogen e.d) en wat je ermee doet. Daarnaast worden er spelletjes als kleurentoren, memory en domino gespeeld. Ook puzzelen zorgt ervoor dat kinderen inzicht krijgen in verhoudingen en stimuleren daarmee hun cognitie.

 

 

Hoofdstuk 3

Pedagogische voorwaarden

 

 A. De groepsindeling, -grootte en -leiding.

 

Onder groepsindeling wordt de wijze verstaan waarop kinderen over de verschillende groepen verdeeld worden op basis van leeftijdsgrenzen. Met groepsopbouw wordt de leeftijdsverdeling van de kinderen binnen een groep verstaan.

 

Binnen Kids & Co wordt er gewerkt met de wettelijk vastgestelde eisen voor de verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal kinderen, leidster-kindratio genoemd.

 

Er zijn altijd minimaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig vanaf het moment van openen tot sluiten. Bij calamiteiten kan er altijd binnen 15 minuten een leidinggevende aanwezig zijn. 

 

De vestigingen van Kids & Co hebben horizontale groepen, bij het maximaal aantal kinderen per groep wordt hierbij de volgende leidster-kindratio gehanteerd.

 

Op de vestiging Paulus Borstraat is er sprake van een babygroep, waar de kinderen van 0 tot ongeveer 1,5 jaar oud zijn. Voor 12 baby´s zijn er drie medewerkers aanwezig. Er is een dreumesgroep waar de kinderen 1,5 tot ruim 3 jaar zijn. Er zijn maximaal 14 dreumesen met drie medewerkers.

 

Op de peutergroep zijn de kinderen van hun derde tot hun vierde jaar. Er zijn maximaal 16 peuters met twee medewerkers.

 

Tijdens de pauzes en het eerste en laatste uur van de dag is er 1 medewerker aanwezig per groep, de rest van de dag minimaal twee. Tijdens rustige dagen kan het voorkomen dat er op één groep  gewerkt wordt als minder dan 12 kinderen zijn. 

 

De voorwaarden om over te gaan van de babygroep naar de dreumesgroep zijn; dat de kinderen kunnen lopen en toe zijn aan één middagslaapje. De voorwaarden om over te gaan van de dreumesgroep naar de peutergroep zijn; dat de kinderen ongeveer 3 jaar zijn dat de kinderen zelfstandig kunnen eten, drinken, spelen, voor een groot gedeelte zich zelfstandig kunnen aan- en uitkleden en begonnen zijn met zindelijk worden. Daarnaast wordt er altijd gekeken naar de emotionele ontwikkeling van het kind, dit zien we o.a. terug in het spel van het kind. Als een kind zich nog niet veilig voelt binnen de dreumesgroep of peutergroep, voortdurend de veiligheid van een medewerker opzoekt en daardoor niet in staat is om zichzelf te vermaken, kan het zijn dat het kind nog wat langer op de vorige groep blijft. Dit alles gebeurt natuurlijk in overleg met de ouders.

 

De overgang gaat geleidelijk; eerst speelt het kind eens een uurtje op de nieuwe groep (eerst met, dan zonder een medewerker van de eigen groep), als het goed gaat blijft het kind een volgende keer de hele ochtend. Daarna wordt het kind ook in bed gelegd en eruit gehaald door iemand van de dreumesgroep en als alles goed gaat, blijft het kind vervolgens de hele dag. Het overdrachtschrift gaat mee naar de nieuwe groep en door de medewerker van de voorgaande groep wordt er overgedragen wat de gewoontes en bijzonderheden zijn van het kind wat betreft eten, slapen, spelen en dergelijke.

 


B. De dagindeling.

 

Op Kids & Co kunnen de kinderen gebracht worden van 7.30u tot 9.30u en gehaald worden tussen 16.00u en 18.30u. Tussen de middag kunnen de kinderen gebracht en gehaald worden van 12.30u tot 13.30u.

 

Bij onvoorziene omstandigheden blijft het kind onder begeleiding van een medewerker tot de ouders het kind komen halen.

 

Bij de babygroep zijn zoveel mogelijk vaste tijden om te eten en te drinken met de grotere kinderen, maar dit is natuurlijk niet mogelijk met de gehele groep, er wordt kindvolgend omgegaan met de eet- en slaaptijden. Dit gebeurt allemaal uiteraard in overleg met de ouders.

 

Bij de dreumesgroep en peutergroep is de dagindeling gelijk en als volgt:

 

Om 10.00u wordt er sap (roos-vicee/diksap) gedronken en fruit (appel,peer,banaan,mandarijn) gegeten.

 

11.30u wordt er brood gegeten, het eerste broodje met een plakje kaas/kipfilet en eventueel komkommer of tomaat, daarna wordt er zoet beleg aangeboden zoals chocopasta, appelstroop of pindakaas. Na het broodje wordt er melk gedronken. Hierna gaan de kinderen die dat nodig hebben slapen onder toezicht van een medewerker. 

 

Om 15.00u wordt er yoghurt/sap/thee (magere yoghurt met roos-vicee, roos-vicee, diksap, kamille, sterrenmix) gedronken en een tussendoortje (soepstengel, ontbijtkoek, rijstewafel, rozijntjes, koekje, eventueel traktatie) gegeten.

 

Tussendoor wordt er vrij gespeeld en worden activiteiten aangeboden aan de kinderen die dit willen. Deze activiteiten bestaan onder andere uit knutselen, spelletjes, puzzelen etc.

 

 

 

C. De ruimte indeling.

 

De ruimtes van de vestigingen van Kids & Co zijn speciaal ingericht voor kinderen, er zijn lage wasbakken, wc´s en kapstokken. De inrichting is gezellig voor kalme activiteiten en ontspanning, zoals aan tafel spelen en op de bank zitten en biedt voldoende ruimte en uitdaging voor lichaamsbeweging, met o.a. een grote speelkasteel met een glijbaan, grote blokken en speelkussens. Het grote speelgoed blijft voornamelijk op de gang, zodat het overzicht en de rust in de groep zoveel mogelijk bewaard blijft.

 

Het gebruik van de speelhal:  

 

De speelhal wordt dagelijks intensief gebruikt door alle groepen. Tijdens de vrije speelmomenten (voor en na de eet- en slaapmomenten) wordt de gang betrokken bij de babygroep. Tijdens de eet- en slaapmomenten van de babygroepen kunnen de kinderen van de dreumesgroep en de peutergroep afwisselend gebruik maken van de speelhal. Dit komt de rust ten goede. Door het gebruik van de speelhal ontstaat een grote variatie aan speelplekken.   

 

Op de babygroep is er een box en zijn er kleden op de grond zodat kinderen kunnen spelen en kruipen. De baby´s slapen in de daarvoor ingerichte slaapkamers, iedere baby heeft een apart bedje en eigen beddengoed. Al het beddengoed wordt iedere week verschoond. De dreumesgroep heeft ook een eigen slaapkamer, iedere dreumes heeft ook hier een apart bedje en eigen beddengoed. De peuters slapen op stretchers met slaapzakken, de slaapzakken worden iedere maand gewassen.

 

Er is een ruime buitenspeelgelegenheid, ingericht als een ervaringstuin met o.a. een spannend bamboe verstopplekje, een zandbak met een rand van boomstammen, een wilgentenenboog en een wilgentenenhutje, fietsen en dergelijke. Bij het buitenspelen is altijd een leidster aanwezig. Het terrein bestaat uit gras en stenen. Uiteraard zijn buiten ook ons konijn te vinden dat wij samen met de kinderen verzorgen. 

Hoofdstuk 4

Ons beleid ten aanzien van probleemgedrag (signaleren)

 

Als er bij een kind probleemgedrag wordt geconstateerd, zullen wij dit met de ouders bespreken. Daarnaast bespreken we het ook met onze pedagogische kwaliteitsmedewerker, waar we op pedagogisch vlak advies kunnen inwinnen. Indien nodig bestaat er de mogelijkheid dat de pedagogisch kwaliteitsmedewerker ook in de thuissituatie meekijkt, waarna er advies gegeven kan worden. Bij overige problemen zal de pedagogische kwaliteitsmedewerker bij een externe deskundige advies inwinnen. Bijvoorbeeld bij spraakproblemen een logopedist, bij vermoedens van mishandeling een vertrouwensarts. Wij handelen dan in overleg met degene die ons advies geeft. Tijdens onze pedagogische vergaderingen is er ook altijd de mogelijkheid tot het bespreken van probleemgedrag.

 

Bij vermoeden van mishandeling of verwaarlozing, zal Kids & Co het protocol Meldcode huiselijk geweld volgen, tevens zal bij constatering van mishandeling contact worden opgenomen met bevoegd gezag. Dit protocol is terug te vinden in de dropbox. De medewerkers hebben toegang tot een eigen dropbox. Tevens ligt er een geprint exemplaar op de vestiging.

Hoofdstuk 5

Hoe te handelen bij calamiteiten

 

Bij brand handelen we volgens het ontruimingsplan, dat regelmatig geoefend wordt door de medewerkers.

 

Bij ongelukken wordt er volgens de noodlijst een huisarts gebeld en wordt de leidinggevende op de hoogte gebracht en de directie wordt gebeld. Er is altijd iemand aanwezig met een EHBO diploma. Een van de medewerkers neemt de zorg op zich voor het kind en een van de medewerkers informeert de ouders en de huisarts.

 

Bij ziekte volgen wij het protocol en de huisregels. Als een kind bij ons ziek wordt bellen wij de ouders en verwachten we dat het kind binnen een uur opgehaald wordt. Wij voeren het beleid dat ons voorgeschreven wordt door de GGD.

Hoofdstuk 6

Contact met de ouders

 

Contact tussen ouders en de medewerkers is zeer belangrijk, want op die manier kan informatie over het kind uitgewisseld worden. Dit contact vindt op verschillende manieren plaats:

 

·      De eerste informatie komt bij de ouders door middel van het informatiepakket.

 

·      De breng- en haalmomenten, hierbij kunnen de belangrijkste gegevens en gebeurtenissen of veranderingen wat betreft het kind doorgegeven worden. Wanneer het kind ander gedrag vertoont dan dat de medewerkers gewend zijn, is het goed om te weten wat daar de oorzaak van kan zijn.

 

·      Een andere vorm van contact is het schriftje van het kind. Op de dreumesgroep en peutergroep wordt hier voornamelijk in geschreven wat het kind die dag gedaan heeft, op de babygroep worden de voedings- en slaaptijden en eventuele bijzonderheden in het schriftje vermeld.

 

·      Er zijn informele ouderavonden waarbij de ouders meer informatie krijgen over het reilen en zeilen bij Kids & Co.

 

·      Huisbezoeken door een of meerdere medewerkers en de leidinggevende om beter met het kind te kunnen werken wanneer meer van de achtergrond en thuissituatie bekend is.

 

·      De oudercommissie houdt zich bezig met:

 

1.    Klachtenbemiddeling tussen ouders en medewerkers (indien nodig)

 

2.    Pedagogisch beleidsplan

 

3.    Organisatie van feesten voor kinderen, ouderavonden, thema-avonden e.d.

 

4.    Adviezen van allerlei aard, al dan niet op verzoek van Kids & Co

 

5.    Een reguliere bijdrage aan de nieuwsbrief

 

6.    Criteria van het wachtlijstbeleid

 

De notulen van de vergaderingen van de oudercommissie zijn ter inzage op te vragen bij de oudercommissie.

 

De medewerker van Kids & Co

 

Het werken met een groep jonge kinderen vereist bijzondere kwaliteiten van de medewerker. Zij zorgt voor structuur door een vast dagritme aan te bieden. Daarnaast begeleidt ze de kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia, daarbij rekening houdend met de verschillende aanpak per kind en per stadium. De medewerker kan vertrouwen, warmte en veiligheid bieden, ze beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en creativiteit en durft beslissingen te nemen. Zij overlegt met de ouders over de manier van omgaan met het kind en draagt eerste verantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken in de groep. Met al deze factoren wordt rekening gehouden bij het selecteren van alle medewerkers. Doordat Kids & Co hecht aan een vast dagritme, hebben wij ervoor gekozen om de medewerkers op vaste dagen en vaste tijden in te roosteren, zodat het vaste gezichten criterium gewaarborgd wordt. Niet alleen de vaste medewerkers op de groepen, maar ook stagiaires die langere tijd blijven en invalmedewerkers. Kids & Co beschikt over een aantal vaste invalmedewerkers die al geruime tijd bij Kids & Co werkzaam zijn. Wanneer mogelijk worden de ouders op de hoogte gesteld wanneer de groep wordt overgenomen door een invalmedewerker. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in de vakantieperiode. Echter kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn -zoals ziekte- waardoor wij niet van tevoren aan de ouders kunnen melden dat er die dag een invalmedewerker zal zijn.

 

Mentorschap

 

De pedagogisch medewerker die het mentorschap over een kind heeft is een van de vaste gezichten op de groep. Per kind is een mentor aangewezen. Dit mentorschap wordt bij de start van Kids & Co en bij de wisseling van de groepen besproken met ouders. De mentor is eerste aanspreekpunt voor ouders en draagt zorg voor het goed gedijen van dit kind en zijn familie. Mentoren van de kinderen hebben speciale aandacht voor het kind in beeld en voeren alle gesprekken met de ouders, eventueel met aanvulling van een ander collega. Ook is de mentor verantwoordelijk voor de warme overdracht naar school, dit zal altijd gebeuren met toestemming van de ouders.

 

Inzet andere volwassenen

 

Naast de gediplomeerde medewerekers worden er ook stagiaires ingezet op de groep, voor maximaal 33% ten opzichte van het kind-leidster-ratio. Hierop is het BPV-beleid van toepassing. De stagiaire werkt onder toezicht en onder de verantwoordelijkheid van een gediplomeerde medewerker. Hij/Zij is een medewerkster bij het verzorgen en begeleiden van kinderen. Regelmatig moet de groepsleiding taken vervullen, waarbij het noodzakelijk is om de groep en de kinderen te verlaten. Onze pedagogisch medewerkers worden een aantal keer in de week ondersteund in hun werkzaamheden door een groepshulp. De groepshulp doet alle ondersteunende diensten zoals eten klaar zetten en schoonmaakwerkzaamheden. Zo kunnen onze pedagogisch medewerkers zich helemaal richten op de kinderen.

 

Het vierogenpriciepe bij Kids & Co

 

Kids & Co hanteert al sinds de ondertekening van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang 2011-2013 het vierogenprincipe.

 

Conform het convenant kwaliteit is het toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. Dit mag op de volgende tijden:

 

 

 

Maandag:     08:00-08:30 / 17:30-18:00

 

Dinsdag:       08:00-08:30 / 13:00-15:00 / 17:30-18:00

 

Woensdag:   Wijkt niet af

 

Donderdag:  08:00-08:30 / 13:00-15:00

 

Vrijdag:        wijkt niet af

 

 

 

Bij roosterwijzigingen wordt z.s.m. een aanpassing gedaan

 

Voor een deel van de ‘onderbezette’ uren aan het begin en eind van de dag zullen de aanwezige kinderen in een centrale ruimte gezamenlijk worden opgevangen door pedagogisch medewerkers met een z.g. vroege- of late dienst. Deze gezamenlijke opvang duurt bij voorkeur niet langer dan 30 minuten maar maximaal 1 uur per keer. 

 

Ook op dagen dat er op één of meerdere groepen een onderbezetting van kindplaatsen is, zullen geregeld groepen samengevoegd worden. Deze samenvoegingen kunnen alleen plaats vinden wanneer het maximum aantal kinderen voor die leeftijdsgroep en de beroepskracht-kind ratio niet wordt overschreden en de opvang op pedagogisch verantwoorde wijze kan plaats vinden oftewel, het welbevinden van de kinderen mag niet in het gedrang komen. Op deze manier kan het gezamenlijk opvangen een hele dag duren. Ouders worden, indien mogelijk van tevoren van deze samenvoeging op de hoogte gesteld .

 

In de praktijk zal er met het samenstellen van het roosters altijd uitgegaan worden van openen en sluiten met minimaal 2 pedagogisch medewerkers en slechts in onvoorziene omstandigheden zal hiervan afgeweken worden. Gedurende de gehele periode waarop er kinderen die geplaatst zijn en door Kids & Co opgevangen worden aanwezig zijn, is er altijd minimaal 1 pedagogisch medewerker aanwezig (naar de norm van beroepskracht-kind ratio) en een andere volwassene die ingezet kan worden in geval zich een calamiteit voordoet. (dit kan bijvoorbeeld de vestigingsmanager zijn die op de vestiging aanwezig is maar ook een vervanger/achterwacht).

 

 

 

4 ogen-, oren en transparantie gedurende de dag

 

Transparantie

 

Kids & Co heeft over het algemeen ruime locaties met veel glas. Het is een opdracht om al het glas transparant te houden en niet dicht te plakken met werkjes en mededelingen.

 

Personeelsbezetting

 

Gedurende een kinderdagverblijfdag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor, bezetting qua kinderen en bezetting van medewerkers.

 

Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het kan voorkomen dat een medewerker alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met inachtneming van het vier ogen en orenprincipe.

 

Beschrijving situaties:

 

Halve groepen met 1 pedagogisch medewerker. 

 

Een halve groep bestaat uit 1 pedagogisch medewerker en het aantal kinderen volgens de beroepskracht-kindratio of minder.:

 

- Maximaal 5 baby’s in een babygroep

 

- Maximaal 6 dreumesen in een dreumesgroep

 

- Maximaal 8 peuters in een peutergroep

 

Bij meerdere halve groepen worden deze indien mogelijk samengevoegd zodat er 2 PMers op de groep aanwezig zijn.

 

Bij 1 halve groep is er via de ramen in de deur en de ramen in de wand met speelhal de gehele dag van alle zijden onverwacht toezicht, daarnaast wordt er onverwacht binnengelopen bij de halve groep door collega’s of vestigingsmanager, en natuurlijk in de ochtend en avondspits door de ouders.

 

Indien nodig kan een babyfoon gebruikt worden.

 

 Breng en haal momenten tijdens de 3 uursregeling.

 

3 uur per dag alleen staan bij brengen en halen en pauzetijden, is bij regelgeving geregeld. In de praktijk worden de kinderen van verschillende groepen enige tijd samen in de hal opgevangen door pedagogisch medewerkers (het vroege begin, 7.30-9.00 uur en het late eind van de dag, 17-18.30 uur).

 

Na en voor het gezamenlijk opvangen in de hal is de pedagogisch medewerker een half uur tot een uur alleen in de groep tot de 2e collega begint of de 1e collega naar huis gaat (rooster): tijdens deze drukke ‘verkeersuren’ is er een voortdurende inloop door ouders, en hebben alle groepen transparante deuren en ramen zowel naar de hal als naar buiten (dus niet beplakt met posters, berichten voor ouders e.d.).

 

Het onvoorspelbare karakter van de haal en brengsituaties (je weet niet exact wanneer een ouder binnen- of langsloopt en hoeveel tegelijk etc.) verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen. 

 

De vroege middag:

 

o Slaapruimte

 

De slaapruimte van de babygroep en de dreumesgroep is in principe aangrenzend aan de groep, als een medewerker de slaapruimte ingaat blijft de deur van het slot af.

 

Op de peutergroep slapen de kinderen indien nodig op de groep en spelen de kinderen die niet slapen in de hal bij enkele slapers zal er gekeken worden of deze bij de dreumesen kunnen slapen. Deze groep is voorzien van ramen en een deur waardoor je altijd naar binnen kunt kijken. hier is ook ‘verkeer’ doordat kinderen op verschillende momenten wakker worden en naar de groep gebracht worden of door een medewerker worden opgehaald. 

 

o Kinderen die niet slapen 

 

Opblijvers worden gezamenlijk opgevangen op een centrale, en zichtbare plek van de locatie waar ogen, oren en onverwacht binnenlopen het risico moeten verkleinen, er is in principe één medewerker aanwezig (vanwege pauzetijd en slaapkamerdienst).  

 

 

 

Het plaatsingsbeleid van Kids & Co

 

Wachtlijstbeheer: er is een interne en externe wachtlijst.

 

Kinderen kunnen soms eerder worden geplaatst op basis van sociale indicatie, als er door een instantie om gevraagd wordt, dit hangt af van de ernst van de situatie en gebeurt altijd in overleg met de medewerker en de desbetreffende instantie.

 

Om de continuïteit op de groepen te waarborgen stellen we een beperkt aantal halve dagen beschikbaar. Minimaal worden er 4 dagdelen afgenomen, waarvan in ieder geval 2 aansluitend.

 

Aanmeldingen die bij Kids & Co binnen komen,worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 

Het verzoek van een ouder wordt op datum geregistreerd en verwerkt. Dit verzoek kan zijn

 

behoefte aan:

 

§ een nieuwe plek (aanvraag alleen via het aanmeldingsformulier);

 

§ uitbreiding van een plek (kan telefonisch maar bijvoorkeur via mail/post);

 

§ of wisseling van dagen (kan telefonisch maar bijvoorkeur via mail/post).

 

Huidige klanten hebben voorrang op een nieuwe klant ook als het verzoek van de

 

klant ‘jonger’ is. Dit betekent dat:

 

1.    Aanmeldingen van broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben voorrang op verzoeken voor het wisselen of uitbreiden van de opvangdagen

 

2.    uitbreiding van dagen van een klant voorrang heeft op een potentiële klant

 

3.    wisseling van dagen van een klant voorrang heeft op een potentiële klant.

 

Bij verzoeken van klanten, die op de interne wachtlijst staan, bijvoorbeeld voor een verzoek

 

tot wisseling of uitbreiding van dagen geldt ook het principe: verzoeken worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Mocht er echter ruimte beschikbaar komen waar meerdere klanten mee geholpen kunnen worden, dan kan er gekozen worden voor de meest optimale planning zelfs als 1 van deze klanten een ‘later’ verzoek heeft gedaan.

 

 

 

Bijlage: berekening / gebruik vloeroppervlakte

 

Het gebruik van de groepen en de toerekening van de algemene ruimtes (de speelhal) heeft consequenties voor de groepsgroottes. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen 1 vaste stamgroep hebben.

 

 

 

 

 

Als wij alle groepen in gebruik hebben en rekening houden met de benodigde m2 per kind (3½ m2) dan ziet de verdeling er alsvolgt uit: 

 

 

Naam groep

Aantal m2 groep

Aantal m2 algemeen

 

beschikbare

  

ruimte kinderen

Maximale groepsgrootte

 

 

 

 

 

 

Babygroep

25

24,5

49,5

14,1

12

Dreumesgroep

26,4

24,5

50,9

14,5

14

Peutergroep

33

24,5

57,5

16,4

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Wij zullen dan op de babygroep maximaal 12 kinderen opvangen met per 4 kinderen een medewerker. (door de rekenkundige afronding die er gebruikt mag worden bij de kind-leidsterratio mogen er 9 baby’s door 2 medewerkers opgevangen worden).

Op de dreumesgroep zullen maximaal 14 kinderen met drie medewerkers zijn. En op de peutergroep zullen er dan maximaal 16 kinderen met 2 medewerkers zijn.

Volgens bovenstaande berekeningen zouden wij qua oppervlakte 42 kinderen mogen opvangen. Echter op dit moment hebben wij een vergunning voor de opvang van 40 kinderen. Op het moment dat zou blijken dat dit niet zou voldoen zullen wij actie ondernemen om de vergunning aan te passen.

 

(versie 1.1. januari 2018)