Pedagogisch beleidsplan Kids & Co Van Linschotenstraat.

 

 

  

Hoofdstuk 1

Doelstelling

Kids & Co zorgt voor goede en veilige opvang. Wij bieden de kinderen een omgeving waarin elk kind individueel goed kan gedijen. Hoogwaardige weloverwogen zorg staat hierbij voorop, warmte en veiligheid zijn belangrijke pijlers daarin. Wij vinden dat er een heleboel moet kunnen, maar het kan niet zo zijn dat kinderen voortdurend doen wat ze zelf willen. Het is goed om manieren te leren, op elkaar te kunnen wachten, respect te leren hebben voor anderen, het groepsverband te voelen en goed te weten wie de leiding en de verantwoording draagt.

Voor dit alles staat vanzelfsprekend voorop dat de kinderen een goede, maar ook leuke tijd moeten hebben bij ons.

 

Visie

Kids & Co staat voor opvang met een filosofie. Dit betekent dat wij geïnspireerd worden door de ideeën van Rudolf Steiner. Dit komt tot uiting in de aankleding van de ruimte en het gekozen spelmateriaal. Voor meubilair, spelmateriaal en knutselmateriaal worden zoveel mogelijk natuurlijke en duurzame materialen gekozen.

Onze mening is dat kinderen van verandering houden, maar nog veel meer van gewoontes. Zodoende zijn de groepen met zorg samengesteld en werken de beroepskrachten op vaste dagen, dit voor de herkenbaarheid en duidelijkheid naar de kinderen toe.

 

Er zijn een aantal jaarfeesten die met de kinderen gevierd worden, dit zijn: Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Daarnaast gebruiken wij het boek ‘leven met het jaar’. Het boek bevat voor ieder jaargetijde, maand of feest een verhaal of een korte beschrijving, een aantal liedjes, spelletjes, recepten en vele knutsels. Verder worden de verjaardagen van de kinderen en medewerkers gevierd en het afscheid wanneer er een kind weg gaat.

De kinderen nemen actief deel aan de huishouding, dat wil zeggen dat zij helpen met broodjes bakken, wassen, poetsen, opruimen, het verzorgen van onze konijnen enzovoort.

 

Een belangrijk gedeelte van de visie van Rudolf Steiner is terug te vinden in de activiteiten die aangeboden worden en daarbij het gebruik van materialen. Het aanbod van activiteiten is zo min mogelijk voorgevormd zodat de fantasie van de kinderen vrij baan heeft; de kinderen maken eerst kennis met het materiaal, het gevoel dat bepaald materiaal hun geeft, de eigenschappen van het materiaal, voordat ze er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Zand voelt anders en heeft andere eigenschappen dan papier, je kunt er ook hele andere dingen mee doen. Tijdens een activiteit staat het bezig zijn voorop: het bezig zijn met iets (zand, papier, verf, krijtjes e.d.) is belangrijker dan het resultaat.

 

Binnen Kids & Co is veel houten speelgoed, er is gekozen voor hout omdat dit een natuurlijk materiaal is en het de warmte van het lichaam aanneemt. De peuters drinken uit glazen en niet uit plastic bekers en gebruiken stenen borden omdat dit kapot kan en de kinderen op die manier leren om voorzichtig met spullen om te gaan.

Op Kids & Co is geen klei aanwezig, dit komt diep uit de grond en is heel erg koud en moeilijk te bewerken. In plaats daarvan gebruiken we brooddeeg, dat veel zachter en warmer aanvoelt.

 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de kinderen de grootste zorg zijn van de ouders en wij zijn er trots op die zorg met hen te mogen delen. Dit betekent een goed overleg en goede samenwerking met de ouders.

 

Wat Kids & Co wil stimuleren bij de kinderen is het opbouwen van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, rekening houden met anderen, omgevingsbewustzijn, positief zelfbeeld, respect, zelfontplooiing, zichzelf kunnen vermaken, en met anderen delen. Dit alles gebeurt door het aanbieden van verschillende soorten spelmateriaal, kringspelletjes, het zingen van liedjes en dergelijke maar ook door het op een bepaalde manier omgaan met positief en negatief gedrag van een kind.

 

Hoofdstuk 2

Opvoedingsdoelen

De vier opvoedingsdoelen die in de Wet Kinderopvang gesteld zijn stimuleren wij door middel van dagelijkse activiteiten en het aanbod van spelmateriaal. Hieronder volgt per opvoedingsdoel een specifieke aanpak met een aantal voorbeelden.

 

Emotionele veiligheid
Wanneer een kind zich emotioneel veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. Om dit te bereiken creëren de beroepskrachten een sfeer op de groep waar kinderen zich welkom en op hun gemak voelen. Het gevoel van veiligheid wordt gegeven door de sensitieve en responsieve houding van de beroepskrachten en door, met respect voor de autonomie van het kind, in te spelen op de belevingswereld van de kinderen.
Ook de structuur van ons dagritme geeft de kinderen een gevoel van veiligheid, hierdoor houden de kinderen het overzicht tijdens een dag op Kids & Co.

Bij de baby’s reageren de beroepskrachten actief op de signalen die baby’s geven, zoals gapen, in de ogen wrijven of huilen. Zij werken zoveel mogelijk met hun buik naar de baby’s toe en nemen de tijd om regelmatig bij hen op de grond te zitten. De beroepskrachten benoemen wat zij doen, bijvoorbeeld voordat zij hen optillen, een neus afvegen of een luier verschonen.

Waar we op de babygroep vooral kindvolgend werken, verschuift dat bij de peutergroep naar een vast groepsritme. We vinden het belangrijk dat er gezette tijden zijn voor dagelijks terugkerende gebeurtenissen, maar ook dat er ruimte is voor originaliteit en verrassingen. Op de peutergroep wordt het steeds belangrijker om, naast structuur in het dagritme, structuur te geven aan het gedrag van de kinderen. De beroepskrachten zijn consequent en maken duidelijk wat er wél mag. Ook voor de peuters is het fijn te weten waar zij aan toe zijn, we ‘openen’ de dag aan tafel met altijd hetzelfde lied en bieden de kinderen vervolgens de mogelijkheid om iets met ons en elkaar te delen, hierna vertellen we wat de dag zal brengen, welke activiteiten we gaan doen en of er bijvoorbeeld nog een feestje zal worden gevierd. De beroepskrachten zorgen ervoor dat alle kinderen, wanneer zij dat willen, kunnen vertellen hoe zij zich voelen.

 

Ontwikkelen van persoonlijke competenties

Kids & Co stelt als doel de kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden en te stimuleren. We vinden het belangrijk dat de kinderen de ruimte hebben om dingen zelf te ontdekken. Bij de inrichting van de binnen- en buitenruimtes, bij de keuze van het spelmateriaal en bij de activiteiten die we aanbieden, letten we niet alleen op de fysieke veiligheid ervan, maar ook op dat zij voldoende uitdaging bieden. Hierbij houden we rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen, hierover later meer informatie.

We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen, hierdoor groeit hun zelfvertrouwen. Dit doen we door bijvoorbeeld de kinderen te betrekken bij de dagelijkse huishoudelijke klusjes, bij de verzorging van de konijnen, maar ook door hen te stimuleren en te begeleiden in het zindelijk worden en zelfstandig kunnen aan- en omkleden. De beroepskrachten tonen hun verwondering wanneer kinderen iets nieuws proberen of geleerd hebben. Bijvoorbeeld de eerste kruipbewegingen of woordjes bij baby’s, het aantrekken van hun jas bij de dreumesen of het tekenen van een poppetje bij de peuters.

 

Ontwikkelen van sociale competenties

Sociale competenties zijn bijvoorbeeld het zich kunnen verplaatsen in een ander, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Wij stimuleren deze vaardigheden door kinderen een vertrouwde groep te bieden en het contact tussen de kinderen onderling te bevorderen.

De interactie met leeftijdsgenoten, het deel uitmaken van een groep en het deelnemen aan groepsactiviteiten biedt kinderen een omgeving voor het opdoen van sociale competenties.

Zelfs bij de allerkleinsten vinden wij het belangrijk om de kinderen op enkele momenten in de dag op elkaar te richten, zo zullen we bijvoorbeeld baby’s in de wipstoel bij elkaar zetten en spelen we veel samen op de grond. Hierbij houden we oog voor baby’s die aangeven juist even alleen te willen spelen en is er tijdens de verzorgingsmomenten veel ruimte voor één op één interactie tussen de beroepskrachten en het kind.

Op de peutergroep ontstaat het ‘groepsgevoel’, nieuwe kinderen worden welkom geheten en beroepskrachten stimuleren het samen spelen. Dit doen zij door, tijdens het vrij spel, soms even bewust onderdeel uit te maken van het spel zonder de interactie tussen de kinderen te verstoren. Bij de peuters leren de kinderen, spelenderwijs, sociale vaardigheden van elkaar. Wanneer er een conflict ontstaat zullen de beroepskrachten zich in eerste instantie afwachtend opstellen om te zien of de kinderen het onderling oplossen. Wanneer dit niet lukt ondersteunen zij hierbij door beide ‘partijen’ de mogelijkheid te geven te vertellen wat er is gebeurt en te laten benoemen wat zij bij de ander zien aan emotie. De beroepskrachten zullen samen met de kinderen een oplossing bedenken.


Eigen maken van waarden en normen

Het gedrag en de houding van de beroepskrachten spelen een grote rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Door hun reacties ervaren de kinderen de grenzen van goed en slecht, van ‘anders’, van mogen en van moeten. Wij bieden gelegenheid tot het eigen maken van waarden en normen door kinderen keuzevrijheid te bieden, door activiteiten te stimuleren in plaats van deze op te leggen, door belevenissen en ervaringen te benoemen en door omgangsvormen aan te leren op individueel niveau. Voorbeelden van overdracht van waarden en normen zijn elkaar helpen, elkaar troosten en 'fouten' mogen maken. De beroepskrachten vervullen hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Zij zijn vriendelijk, luisteren, troosten en werken samen.

                                                                                                                                                                       

Ontwikkelingsgebieden

Allereerst kunnen we de grove en fijne motoriek onderscheiden, daarnaast is er de taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de spel- en creativiteitsontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling.

 

 • Bij het stimuleren van de grove motoriek kunnen we denken aan klimmen, gymnastieken en buiten rennen. Hieronder valt uiteraard ook het leren rollen, kruipen en lopen van baby’s. Fijne motoriek stimuleren we door bijvoorbeeld te tekenen, papiertjes te scheuren, te knippen en plakken en het kneden en vormen van brooddeeg. Ook stimuleren we de motoriek door de kinderen te leren zelf hun jas en schoenen aan te trekken en de oudere kinderen ook de rits en veters zelf te laten proberen.
 • Door de taal leert het kind anderen te begrijpen en zichzelf duidelijk te maken. Maar de taal is ook voor de totale ontwikkeling van belang. Taalontwikkeling stimuleren we door het zingen van liedjes en het voorlezen van boekjes. Doordat de beroepskrachten benoemen wat zij doen, horen de kinderen voortdurend taal om zich heen, de boekjes die we voorlezen zijn op de leeftijd van de betreffende kinderen gericht.
 • Kids & Co voegt een eigen waarde toe aan de sociale ontwikkeling van het kind, doordat het kind de kans krijgt om zich op sociaal gebied in een groep te ontwikkelen. Het kind leert rekening te houden met andere kinderen en vertrouwen te krijgen in andere volwassenen dan de ouders. Het leven binnen een groep betekent het leren van regels waar je je aan te houden hebt; regels geven houvast en bieden duidelijkheid die het kind nodig heeft bij zijn ontwikkeling. De sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd door onder andere kinderen te leren speelgoed te delen, kinderen stimuleren samen te spelen, en regelmatig kringspelletjes te doen.
 • Bij creativiteitsontwikkeling hoort het kennismaken en uitproberen van materialen, het gaat in de eerste plaats om het doen; het creatief bezig zijn. Datgene wat het kind gemaakt heeft hoeft niets voor te stellen. De spel- en creativiteitsontwikkeling stimuleren we door het aanbieden van verschillende materialen. Bijvoorbeeld: vingerverf, krijtjes, kleine papiertjes om te plakken, lijm, deeg enzovoort. Hierdoor ervaart het kind wat fijn voelt, wat vies voelt en wat het hij/zij met de verschillende materialen kan doen. Ook de wat oudere baby´s worden materialen aangeboden zoals papier, verf of krijtjes, zand, water om te laten ervaren hoe iets voelt en wat het kind ermee kan (en wat niet: verf eten bijvoorbeeld). Ook is er bouwmateriaal aanwezig in de vorm van blokken voor de jongere en kapla voor de oudere kinderen.
 • Bij het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling denken we aan het zingen van liedjes en het daarbij bewust maken van de verschillende lichaamsdelen (vingers, handen, voeten, oren, ogen e.d) en wat je ermee doet. Daarnaast worden er spelletjes als kleurentoren, memory en domino gespeeld. Ook puzzelen zorgt ervoor dat kinderen inzicht krijgen in verhoudingen en stimuleren daarmee hun cognitie. Naarmate de kinderen ouder worden krijgen zij spelmateriaal aangereikt dat uitdaagt en de nieuwsgierigheid prikkelt.

 

Hoofdstuk 3

Pedagogische randvoorwaarden

Binnen Kids & Co wordt er gewerkt met de wettelijk vastgestelde eisen voor de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen, beroepskracht-kindratio genoemd. Er zijn altijd minimaal twee medewerkers aanwezig vanaf het moment van openen tot sluiten.

De vestigingen van Kids & Co hebben horizontale groepen, bij het maximaal aantal kinderen op de groep wordt per groep hierbij de bij behorende beroepskracht-kindratio gehanteerd;

De babygroepen bestaat uit maximaal 12 kinderen van 0 ,1 en 2 jaar.

De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 1, 2 en 3 jaar.

 

Tijdens de pauzes en bij het openen en sluiten zijn er minimaal twee beroepskrachten aanwezig op de locatie. Tijdens rustige dagen kan het voorkomen dat er groepen worden samengevoegd. Hierbij houden we rekening met de vaste stamgroepen door altijd de gehele stamgroep samen te voegen met de andere stamgroep(en). Het aantal vereiste beroepskrachten wordt dan vastgesteld door het gebruik van de rekenmodule op www.1ratio.nl.

 

Tijdens momenten van openen, sluiten en gedurende de pauzes kan er op locatie, voor maximaal drie uur per dag, worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Dit zijn altijd dezelfde tijden en buiten deze tijden wordt er niet afgeweken.

Zie voor de actuele tijden bijlage A.

 

Het wennen op een nieuwe groep gaat geleidelijk; eerst speelt het kind eens een uurtje op de nieuwe groep, als het goed gaat blijft het kind een volgende keer de hele ochtend. Daarna wordt het kind ook in bed gelegd en eruit gehaald door iemand van de nieuwe groep en als alles goed gaat, blijft het kind vervolgens de hele dag. Het overdrachtsschrift gaat mee naar de nieuwe groep en tussen de mentoren van het kind wordt er overgedragen wat de gewoontes en bijzonderheden zijn van het kind wat betreft eten, slapen, spelen en dergelijke.

 

De dagindeling

Op Kids & Co kunnen de kinderen gebracht worden van 7.30 tot 9.30 uur en gehaald worden tussen 16.00 en 18.30 uur. Tussen de middag kunnen de kinderen gebracht en gehaald worden tussen 12.30 en 13.30 uur. Bij onvoorziene omstandigheden blijft het kind onder begeleiding van een medewerker tot de ouders het kind komen halen.

Bij de babygroep zijn zoveel mogelijk vaste tijden om te eten en te drinken met de grotere kinderen, maar dit is natuurlijk niet mogelijk met de gehele groep, er wordt kindvolgend omgegaan met de eet- en slaaptijden. Dit gebeurt allemaal in overleg met de ouders.


Bij de peutergroep is de dagindeling gelijk en als volgt:

Rond 09.30 uur wordt er diksap, water of thee gedronken en fruit (appel, peer, banaan, mandarijn) gegeten.

Tegen 11.30 uur wordt er brood gegeten, het eerste broodje met een plakje kaas/kipfilet en eventueel komkommer of tomaat, daarna wordt er zoet beleg aangeboden zoals chocopasta, appelstroop of pindakaas. Na het broodje wordt er melk gedronken. Hierna gaan de kinderen die dat nodig hebben slapen onder toezicht van een medewerker. 

Om 15.00 uur wordt er yoghurt, sap of thee gedronken en een groente-tussendoortje gegeten.

Tussendoor wordt er vrij gespeeld en worden activiteiten aangeboden aan de kinderen die dit willen. Deze activiteiten bestaan onder andere uit knutselen, spelletjes, puzzelen etc.

Wij gaan iedere dag naar buiten.

 

De ruimte indeling

De ruimtes van de vestigingen van Kids & Co zijn speciaal ingericht voor kinderen, er zijn lage wasbakken, wc´s en kapstokken. De inrichting is gezellig voor kalme activiteiten en ontspanning, zoals aan tafel spelen en op de bank zitten, en biedt voldoende ruimte en uitdaging voor lichaamsbeweging met o.a. een grote glijbaan, grote blokken en een speelhut. Het grote speelgoed blijft voornamelijk op de gang, zodat het overzicht en de rust in de groep zoveel mogelijk bewaard blijft.

 

De speelhal wordt dagelijks intensief gebruikt door de kinderen van de groepen. Tijdens de vrije speelmomenten (voor en na de eet- en slaapmomenten) wordt de gang betrokken bij de groepen. Tijdens de eet- en slaapmomenten van de babygroep kunnen de kinderen van de de peutergroep gebruik maken van de speelhal. Dit komt de rust ten goede. Door het gebruik van de speelhal ontstaat een grote variatie aan speelplekken. Tijdens deze activiteiten verlaten de kinderen hun eigen stamgroepruimte.

 

Op de babygroep is er een box en zijn er kleden op de grond zodat kinderen kunnen spelen en kruipen. De baby´s slapen in de daarvoor ingerichte slaapkamers, iedere baby heeft een apart bedje en eigen beddengoed. Al het beddengoed wordt iedere week verschoond. De  peuters slapen op de groep, op stretchers met slaapzakken, de slaapzakken worden iedere maand gewassen.

Als er een groep niet in gebruik is zal deze gebruikt worden als gezamenlijke slaapkamer.

 

Er is een ruime buitenspeelgelegenheid, ingericht als een ervaringstuin met een spannend bamboe verstopplekje, een zandbak met een stenen rand en boomstammen, een wilgentenenhutje, fietsen en dergelijke. Bij het buitenspelen is altijd een medewerker aanwezig. Het terrein bestaat uit gras en stenen. Uiteraard zijn buiten ook onze konijnen te vinden die wij samen met de kinderen verzorgen.

  

Hoofdstuk 4

De medewerker van Kids & Co

Het werken met een groep jonge kinderen vereist bijzondere kwaliteiten van de medewerker. Zij zorgt voor structuur door een vast dagritme aan te bieden. Daarnaast begeleidt ze de kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia, daarbij rekening houdend met de verschillende aanpak per kind en per stadium. De medewerker kan vertrouwen, warmte en veiligheid bieden, ze beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en creativiteit en durft beslissingen te nemen. Zij overlegt met de ouders over de manier van omgaan met het kind en draagt eerste verantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken in de groep. Met al deze factoren wordt rekening gehouden bij het selecteren van alle medewerkers.

 

Doordat Kids & Co hecht aan een vast dagritme en vaste beroepskrachten hebben wij ervoor gekozen om de beroepskrachten op vaste dagen en vaste tijden in te roosteren. Dit geldt niet alleen voor de vaste medewerkers op de groepen, maar ook voor stagiaires die langere tijd blijven.

Aan de kinderen van 0 jaar worden twee vaste beroepskrachten toegewezen waarvan minimaal één gedurende een substantieel gedeelte van de opvangdag van het kind aanwezig is op de groep. Voor de kinderen van 1 jaar en ouder zijn dit drie vaste beroepskrachten. Hiernaast beschikt Kids & Co over een aantal vaste invalmedewerkers die al geruime tijd bij ons werkzaam zijn. Wanneer mogelijk worden de ouders op de hoogte gesteld wanneer de groep wordt overgenomen door een invalmedewerker. Bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode. Echter kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn -zoals ziekte- waardoor wij niet van tevoren aan de ouders kunnen melden dat er die dag een invalmedewerker zal zijn. Wij zullen altijd trachten onvoorzienbare omstandigheden zo op te lossen dat de continuïteit op de groepen zoveel mogelijk is gewaarborgd.

 

Signaleren en doorverwijzen

Als er bij een kind bijzonder gedrag wordt geconstateerd, zullen wij dit tijdens de overdracht met de ouders bespreken. Daarnaast bespreken we het ook met onze pedagogisch kwaliteitsmedewerker, waar we op pedagogisch vlak advies kunnen inwinnen. Zij zal in eerste instantie zelf eerst een observatie op de groep uitvoeren. Indien nodig bestaat er de mogelijkheid dat de pedagogisch kwaliteitsmedewerker ook in de thuissituatie meekijkt, waarna er advies gegeven kan worden. Bij overige bijzonderheden zal de pedagogische kwaliteitsmedewerker de ouders doorverwijzen naar een extern deskundige. Bijvoorbeeld bij spraakproblemen een logopedist, bij bijzonderheden in de motoriek een fysiotherapeut of naar huisarts of consultatiebureau. Bij vermoedens van kindermishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld volgen wij de stappen uit de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Tijdens onze pedagogische vergaderingen is er voor de beroepskrachten ook altijd de mogelijkheid tot het bespreken van bijzonder gedrag.

 

Om de ontwikkeling van het kind te volgen en in beeld te krijgen wordt van ieder kind rond de verjaardag een ‘kind in beeld’ gemaakt door één van de vaste beroepskrachten van het kind. De beroepskracht voert een observatie uit en beschrijft hoe het kind gedijt binnen Kids & Co. Onderwerpen die beschreven worden zijn; dit ben ik, hoe veilig voel ik me, hoe speel ik, hoe beweeg ik, hoe praat ik, hoe ervaren anderen mij, hoe ga ik om met anderen en mijn favoriete speelgoed.

De vaste beroepskracht bespreekt dit ‘kind in beeld’ met de mentor van het kind en de mentor bespreekt dit, binnen twee maanden na de verjaardag van het kind, met de ouders tijdens een 10-minutengesprek. Kids & Co streeft naar een doorlopende ontwikkellijn en een geleidelijke overgang naar school en buitenschoolse opvang.

 

Mentorschap

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is één van de vaste beroepskrachten van de groep van het kind. Bij de start op Kids & Co en bij de wisseling van de groepen wordt aan de ouders meegedeeld wie de mentor is. Ook is op de groep en in het ouderportaal een overzicht zichtbaar voor ouders. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en draagt zorg voor het goed gedijen van dit kind en zijn familie. Mentoren van de kinderen hebben speciale aandacht voor het ‘kind in beeld’ en voert alle gesprekken met de ouders, eventueel met aanvulling van een andere collega. Ook is de mentor verantwoordelijk voor het maken van een overdrachtsformulier naar school, dit zal voor het vierde jaar van het kind aan de ouders worden gegeven, zodat zij dit aan de school en buitenschoolse opvang naar keuze kunnen geven.

 

Inzet andere volwassenen

Naast de gediplomeerde beroepskrachten worden er ook leerlingen ingezet. Dit zijn er maximaal 33% ten opzichte van het aantal vereiste beroepskrachten. De mate waarin de leerling formatief wordt ingezet verschilt van 0-100% waarbij rekening is gehouden met de opleidingsfase. De formatieve inzetbaarheid is per aanwezige leerling vastgesteld in een Beroepspraktijkvorming (BPV) plan. De leerling werkt altijd onder de verantwoordelijkheid van een gediplomeerde beroepskracht en zal nooit alleen op de locatie aanwezig zijn.

Naast de inzet van leerlingen kunnen de beroepskrachten een aantal keer in de week ondersteund worden in hun werkzaamheden door een groepshulp. De groepshulp doet ondersteunende diensten zoals eten klaar zetten en schoonmaakwerkzaamheden. De groepshulp is nooit alleen op de groep aanwezig en vervult geen taken in het verzorgen of begeleiden van kinderen.

  

Kids & Co vindt het belangrijk dat de medewerkers goed kunnen inspelen op de behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de beroepskrachten. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak. Vanaf 2019 zijn wij daarom gestart met de inzet van een Pedagogisch Beleidsmedewerker/Pedagogisch Coach.

 

De functie Pedagogisch Beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen Kids & Co. Zij bewaakt en borgt de invoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk. De beschikbare uren voor de pedagogisch beleidsmedewerker worden zo ingezet dat elke locatie werkt vanuit dezelfde visie en hetzelfde beleid. Hiertoe zal de pedagogisch beleidsmedewerker overleg voeren met de vestigingsmanagers en onderdelen uit het beleid bespreken bij de pedagogische teamvergaderingen. 

 

Onze Pedagogisch Beleidsmedewerker is tevens de Pedagogisch Coach. In deze functie is zij gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De Pedagogisch Coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op pedagogisch gebied. De Pedagogisch Coach heeft conform de kwalificatie-eis een scholing gevolgd.

 

Urenverdeling

Bij Kids & Co zijn er thans 3 locaties. Op grond van de wet IKK worden minimaal de benodigde uren ingezet. Zie bijlage B.

  

Hoofdstuk 5

Ouders

Contact tussen ouders en de medewerkers is zeer belangrijk, want op die manier kan informatie over het kind uitgewisseld worden. Dit contact vindt op verschillende manieren plaats:

 • De eerste informatie komt bij de ouders door middel van het informatiepakket.
 • De breng- en haalmomenten, hierbij kunnen de belangrijkste gegevens en gebeurtenissen of veranderingen wat betreft het kind doorgegeven worden. Wanneer het kind ander gedrag vertoont dan dat de medewerkers gewend zijn, is het goed om te weten wat daar de oorzaak van kan zijn.
 • Een andere vorm van contact is het schriftje van het kind. Op de peutergroep wordt hier voornamelijk in geschreven wat het kind die dag gedaan heeft, op de babygroep worden de voedings- en slaaptijden en eventuele bijzonderheden in het schriftje vermeld.
 • Er zijn informele ouderavonden waarbij de ouders meer informatie krijgen over het reilen en zeilen bij Kids & Co.
 • Ook heeft iedere vestiging beschikking over een mobiele telefoon zodat het contact ook via whatsapp kan.
 • Mochten er extra vragen zijn buiten de contactmomenten dat kan via deze telefoon een afspraak met de mentor van het kind gemaakt worden.
 • Dit gesprek kan zowel op de locatie als telefonisch gedaan worden.
 • Op de website staat informatie omtrent onder andere het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
 • Ouders kunnen op het ouderportaal extra opvang aanvragen, hierin kan men ook ruilverzoeken indienen.

 

De oudercommissie houdt zich bezig met:

ü Klachtenbemiddeling tussen ouders en medewerkers (indien nodig)

ü Pedagogisch beleid

ü Organisatie van feesten voor kinderen, ouderavonden, thema-avonden e.d.

ü Adviezen van allerlei aard, al dan niet op verzoek van Kids & Co

ü Een reguliere bijdrage aan de nieuwsbrief

ü Criteria van het wachtlijstbeleid

De notulen van de vergaderingen van de oudercommissie hangen ter inzage aan het prikbord in de hal.

 

Tevens zijn er ongeveer 3 momenten per jaar waarop wij een speciale activiteit aanbieden voor zowel de kinderen als de ouders. Een aantal voorbeelden van de activiteiten zijn; met ouders en kinderen naar de kinderboerderij of de speeltuin, in de zomer een gezellige barbecue of picknick of een informatieve ouderavond. Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de oudercommissie.

 

Plaatsingsbeleid

Om de continuïteit op de groepen te waarborgen stellen we een beperkt aantal halve dagen beschikbaar. Minimaal worden er 4 dagdelen afgenomen, waarvan in ieder geval 2 aansluitend.

Wanneer een ouder een verzoek indient voor het afnemen van extra dagdelen, dan kan dit alleen plaatsvinden wanneer de maximale groepsgrootte niet wordt overschreden. Is er geen plek op de basisgroep van het kind, dan zal de ouder een eventuele plaats op een andere groep worden aangeboden. Stemt de ouder hiermee in, dan tekenen zij hiervoor het formulier: ‘opvang op tweede basisgroep’. Hierop staat in ieder geval de groep die het betreft en de periode waarop het kind in deze tweede basisgroep wordt geplaatst. Dit kan bij incidentele extra opvang en bij een verzoek tot uitbreiding van de overeenkomst.

De overeenkomst met het kinderdagverblijf eindigt automatisch op het moment dat het kind de leeftijd voor basisonderwijs bereikt.

 

Hoofdstuk 6

Veiligheid en gezondheid

Bij brand handelen we volgens het ontruimingsplan, dat regelmatig geoefend wordt door de medewerkers.

Bij ongelukken wordt er volgens de noodlijst een huisarts gebeld en wordt de leidinggevende op de hoogte gebracht en de directie wordt gebeld. Er is altijd iemand aanwezig met een EHBO diploma. Eén van de medewerkers neemt de zorg op zich voor het kind en één van de medewerkers informeert de ouders en de huisarts.

Bij ziekte volgen wij onze vastgestelde protocollen en de huisregels. Als een kind bij ons ziek wordt bellen wij de ouders en verwachten we dat het kind binnen een uur opgehaald wordt. Bij meerdere gevallen van een infectieziekte zullen wij dit bij de afdeling infectieziekten van de GGD melden, de ouders op de hoogte stellen door middel van een notitie op de deur en extra hygiëne maatregelen treffen.

Kids & Co heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid met vastgestelde protocollen en huisregels. Deze zijn inzichtelijk op de website.

 


 

 

 

 

Bijlage A

 

Afwijken beroepskracht kindratio per dag Vestiging Van Linschotenstraat

 

Tijdens momenten van openen, sluiten en gedurende de pauzes kan er op locatie, voor maximaal drie uur per dag, worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Dit zijn altijd dezelfde tijden en buiten deze tijden wordt er niet afgeweken.

 

Maandag:   

Van 08.30 uur tot 09.00 uur

Van 13.00 uur tot 15.00 uur

Van 16.30 uur tot 17.00 uur

 

Dinsdag:     

Van 08.30 uur tot 09.00 uur

Van 13.00 uur tot 15.00 uur

Van 16.30 uur tot 17.00 uur

 

Woensdag:

Van 08.30 uur tot 09.00 uur

Van 13.00 uur tot 15.00 uur

Van 17.00 uur tot 17.30 uur 

 

Donderdag:

Van 08.30 uur tot 09.00 uur

Van 13.00 uur tot 15.00 uur

Van 16.30 uur tot 17.00 uur

 

Vrijdag:      

Van 08.30 uur tot 09.00 uur

Van 13.00 uur tot 15.00 uur

Van 16.30 uur tot 17.00 uur

 

 

Mocht er in de ochtend niet zijn afgeweken van de BKR dan bestaat de mogelijkheid om af te wijken op de volgende tijden: in de ochtend tussen 10.15 en 10.45. Deze tijd kan worden ingezet om bijvoorbeeld gesprekken te voeren met ouders, een boodschapje te doen   

 

Bijlage B

 

Urenverdeling Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach

 

Urenverdeling

Bij Kids & Co zijn er op 1 januari 2020 3 locaties met in totaal 13 fte. Op grond van de wet IKK worden onderstaande uren ingezet:   

 

 

 

 

Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie

3*50

150

Coaching pedagogisch medewerkers

13*10

130

 

 

 

Totaal

 

280

 


Bijlage: berekening / gebruik vloeroppervlakte

Het gebruik van de groepen en de toerekening van de algemene ruimtes (de speelhallen) heeft consequenties voor de groepsgroottes. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen 1 vaste stamgroep hebben.

Als wij alle groepen in gebruik hebben en rekening houden met de benodigde m2 per kind (3½ m2) dan ziet de verdeling er alsvolgt uit:

Naam groep

Aantal m2 groep

Aantal m2 algemeen

totaal m2

maximaal aantal kinderen

 

 

 

 

 

extra groep  a

20,5

13,7

34,2

9,8

extra groep  b

20,8

13,7

34,5

9,8

Rupsjes

36,8

13,7

50,5

14,4

Vlinders

45,9

11,9

57,8

16,5

Wij zullen dan op beide babygroepen maximaal 9 kinderen per groep opvangen met per 4 kinderen een medewerker. (door de rekenkundige afronding die er gebruikt mag worden bij de kind-leidsterratio mogen er 9 baby’s door 2 medewerkers opgevangen worden).

Op de dreumesgroep zullen maximaal 14 kinderen met drie medewerkers zijn. En op de peutergroep zullen er dan maximaal 16 kinderen met 2 medewerkers zijn.

 

Als wij niet alle groepen in gebruik hebben en rekening houden met de benodigde m2 per kind (3½ m2) dan ziet de verdeling er alsvolgt uit:

Naam groep

Aantal m2 groep

Aantal m2 algemeen

 Totaal m2

maximaal aantal kinderen

 

 

 

 

 

extra groep a

20,5

 

20,5


Extra groep b

20,8

20,5

41,3

11,8

Rupsjes

36,8

20,5

57,3

16,4

Vlinders

45,9

11,9

57,8

16,5

Wij zullen dan op één babygroepen maximaal 12 kinderen opvangen met drie a vier medewerkers.

Op een dreumesgroep zullen maximaal 16 kinderen met drie medewerkers zijn. En op een peutergroep zullen er dan maximaal 16 kinderen met 2 medewerkers zijn.

Volgens bovenstaande berekeningen zouden wij qua oppervlakte 48 kinderen mogen opvangen. Echter op dit moment hebben wij een vergunning voor de opvang van 45 kinderen. Op het moment dat zou blijken dat dit niet zou voldoen zullen wij actie ondernemen om de vergunning aan te passen.

 

(versie 1.1 januari 2020)