Huisregels KIDS & CO SPINETPAD

Om goede opvang te kunnen bieden, zijn er algemene huisregels. Deze regels zijn ingesteld om een duidelijke lijn te kunnen aanhouden binnen de organisatie en de kwaliteit van de opvang en de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen.

Brengen en halen;

De kinderen kunnen ´s morgens gebracht worden tussen 7.30 uur en 09.30 uur.

Vanaf 16.00 uur bent u welkom om uw kind op te halen.

Bij het brengen is er mogelijkheid een kopje koffie/thee te drinken en eventueel bijzonderheden door te geven.

Betaling en opzegging;

De kosten van Kids & Co bedragen € 8,70 per uur (prijspijl 2020).

In deze prijs is inbegrepen: eten en drinken, luiers, tussendoortjes e.d. Niet inbegrepen is flessenvoeding van baby’s en dieetvoeding.

Met de ouders wordt een maandbedrag afgesproken, dit bedrag wordt door middel van automatische incasso afgeschreven rond de 24ste van de maand voorafgaand aan de maand van opvang. 

Bij ziekte en afwezigheid om andere redenen moet worden doorbetaald. Alleen bij langdurige ziekte kan er in overleg van deze regel worden afgeweken. 

Opzegtermijn is één kalendermaand en er dient schriftelijk te worden opgezegd. Contracten gaan in per de 1 e of de 15 e van de maand. Opzegging in overleg met het hoofd van uw vestiging.

Klachtenprocedure en oudercommissie;

Ondanks ons streven naar goede dienstverlening, kan het voorkomen, dat u klachten heeft.

In eerste instantie dient u de klacht met de direct betrokkene te bespreken in de hoop op een oplossing. Lukt dit niet dan kan de klacht met het hoofd van de vestiging of de directie besproken worden.

Mocht u liever extern een klacht willen indienen, De vestigingen van Kids & Co zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De vestigingen hebben een oudercommissie die bestaat uit maximaal vijf ouders die alle groepen van Kids & Co vertegenwoordigen. De notulen zijn openbaar, deze hangen aan het prikbord in de speelhal en worden per mail verzonden..

Ziekte en ongevallen;

In principe worden er geen medicijnen toegediend op Kids & Co, tenzij er een medische noodzaak bestaat vanuit de gezondheidstoestand van het kind. Paracetamol of andere pijnstillers worden niet toegediend op Kids & Co.

Kinderen kunnen allergisch reageren op toegediende medicijnen, zo kan een medicijn als penicilline een allergische reactie teweegbrengen. Daarom is het van belang dat een nieuw geneesmiddel of zelfzorgmiddel altijd eerst thuis gebruikt wordt.

Bij de groepsleiding ligt een medicijnverklaring klaar. Vul die iedere keer wanneer het kind medicijnen moet krijgen op Kids & Co in. Wanneer de overdracht over het medicijn niet duidelijk is en er twijfel bestaat over het toedienen van het medicijn, wordt het medicijn niet toegediend.

Iemand die besmet is met een infectieziekte, draagt ziektekiemen bij zich. Voor veel ziektes geldt dat de besmetting al heeft plaatsgevonden voor dat de persoon in kwestie daadwerkelijk ziek wordt. Eventuele besmetting heeft dan al plaatsgevonden en het kind hoeft dus niet thuis te blijven of te worden gehaald. In gevallen van twijfel zal er overleg worden gepleegd met de ouder en met de GGD.

Uitzonderingen op deze regel zijn:

  • Uw kind is echt ziek van de infectieziekte en heeft bijvoorbeeld koorts.
  • Uw kind blijft thuis bij; buiktyfus, difterie, dysenterie, paratyfus, polio, bloederige diaree en open TBC.
  • Kinderen die een zieke indruk maken of hevige pijnklachten hebben zoals buikpijn of hoofdpijn dienen ook thuis gehouden te worden.
  • De vijfde ziekte is een moeilijk vast te stellen ziekte, wanneer er een vermoeden bestaat, zullen wij u vragen dit te laten testen bij de huisarts. De vijfde ziekte is namelijk een gevaar voor ongeboren baby´s en zwangere ouders of leidsters. Wanneer vijfde ziekte is vastgesteld kan er worden besloten zwangere ouders in te lichten en zwangere leidsters tijdelijk op de andere vestiging te laten werken. In de tussentijd kunnen zij zich dan laten testen op antistoffen voor deze ziekte.

 Bij ongevallen wordt de dichtstbijzijnde dokter geraadpleegd of de dokter die u heeft aangegeven op het kindgegevensformulier.

Kids & Co heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Veiligheid en gezondheid;

Sluit deuren en hekken goed achter u tijdens het halen en brengen en let daarbij extra goed op voor vingertjes.

Ouders laten geen tassen onbeheerd achter waar sigaretten, medicijnen of andere schadelijke zaken voor kinderen in zitten.

Kinderwagens, buggy´s en maxi-cosi´s worden het liefst niet op de vestiging gestald en dan nog alleen op de daartoe aangewezen plek zodat zij geen nooduitgangen kunnen blokkeren.

’s Ochtends bij ons een kopje koffie/thee blijven drinken vinden wij erg gezellig, maar let op met kinderen op schoot en hete dranken. 

Ouders dienen afgekolfde moedermelk gekoeld mee te brengen naar Kids & Co, er is eventueel plaats in de vriezer voor reservemelk. Zorg er uiteraard voor dat alle melk goed voorzien is van naam. 

Voeding in poedervorm wordt op het kinderdagverblijf bereid. Zorg ervoor dat de melk in bakjes voorzien van naam op het kinderdagverblijf staan.

Wij koken spenen en flessen niet uit. Flessen worden afgewassen in afwasmachine. Ouders moeten spenen regelmatig meenemen om uit te koken en vervangen wanneer er scheurtjes ontstaan.

Kids & Co
Spinetpad

Spinetpad 6
3822 DT Amersfoort

Kids & Co
Van Linschotenstraat

Van Linschotenstraat 29
3814 PN Amersfoort

Kids & Co
Paulus Borstraat

Paulus Borstraat 30
3812 TB Amersfoort